Development Bankers Association, Nepal, DBAN, development, bankers, association, nepal, dban, development bank, bikash bank, bank of nepal, bank in nepal, best bank, development bank of nepal, nari bishesh saving account, triveni bal bachat account, normal saving account, bishesh saving account, nari saving account, call deposit account, current account, fixed account, forex, stocks, mobile banking, atm services, remittance services
Latest News & Notices

उद्देश्य

उद्देश्य तथा कार्यक्रमः

प्रचलित ऐन कानुन तथा नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनको अधिनमा रही सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरी कार्य गर्ने यस संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन्ः–

  • क. यो संस्था मुनाफा रहित जनहितकारी सामाजिक संस्था हुनेछ ।
  • ख. नेपाल अधिराज्य भरको विकास बैंकहरुको पेशाको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने ।
  • ग. विकास बैंकहरुका बीच आपसी एकता सद्भावना भातृत्व पेशागत आचरण र शिष्टाचारको भावना अभिवृद्धि गर्ने ।
  • घ. राष्ट्रको मौद्रिक नीतिको आधारमा ग्रामीण गरिबी निवारण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनमा सघाऊ पु¥याउनका साथै प्राथमिकता क्षेत्रमा जाने कर्जा–कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत पु¥याउने ।
  • ङ. नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय नीतिको अधिनस्थ रही अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सम्बन्धि संस्थाहरुसंग सम्बन्ध स्थापित गरी साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्न सहयोग पु¥याउने ।
  • च. राष्ट्रको आर्थिक विकास–निमार्णको कार्यमा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकालाई अझ सुदृढ बनाउंन मद्दत पु¥याउने ।
  • छ. नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक नीति निर्माणमा मागेको आवश्यक सहयोग पु¥याउँने ।
  • ज. सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा रचनात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने ।
  • झ. समान उद्देश्यका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंग समझदारी र सम्बन्ध कायम गर्ने ।
  • ञ. राष्ट्रको विकास–निमार्णका लागि विज्ञहरुले अनुभव र क्षमतालाई संस्थागत तवरले क्रियाशील गराउने ।
  • ट. एशोसिएसनंको गतिविधि एवं मागदर्शनका लागि समर्पित रहने तथा समसामयिक अन्य विकासमूलक कार्यमा सहभागी हुने ।

उद्देश्य प्राप्त गर्ने कामहरूः

  • क. संस्थाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमती वा इजाजत प्राप्त गरेर मात्र आफ्नो उद्देश्य कार्यन्वयन गर्ने छ ।
  • ख. संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्ति तथा तिनको सेवा सर्तहरु निर्धारण गर्ने छ ।
  • ग. संस्थालाई आवश्यक पर्ने घर जग्गा खरिद गर्ने,भाडामा लिने, गाडी, टेलिफोन,कम्प्युटर लगायतका सर सामान खरिद गर्ने छ ।
  • घ. संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि संस्थामा आवद्ध रहेका सदस्यहरुको बीच आपसी छलफल, गोष्ठी, सेमिनार, आयोजना गर्ने गराउने छ ।
  • ङ. संस्थाको आफ्नो आर्थिक कारोबार संचालन गर्नका लागि कुुनै पनि बैंक वा वित्तिय संस्थामा खाता खोली संञ्चालन गर्ने छ ।
  • च. संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने छ ।
  • छ. सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवीच आपसी हितको लागि एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गर्ने, अनुसन्धानात्मक कार्यहरू गर्ने र आपसी स्वस्थ वातावरण सृजना गर्न आवश्यक कार्यहरू गर्ने छ ।
  • ज. संस्थाका सदस्यहरुलाई बैंकिड्ड व्यवसाय,कारोबारका सम्बन्धमा आवश्यक विभिन्न किसिमका सरसल्लाह तथा सहयोग पुर्याउने छ ।
  • झ. बैंकिड्ड कारोबारमा देखा परेका व्यवसायिक,प्रशासनिक,कानूनी,प्रकृयागत,प्राविधिक आदि विभिन्न समस्या एवं कठिनाईहरुका सम्बन्धमा सदस्यहरु बीच परस्परमा समन्वय तथा सहयोग स्थापित गरी उक्त समस्या तथा कठिनाईहरुको निराकरणका लागि उपयुक्त मार्ग अवलम्बन् गर्नेछ ।
  • ञ. बैंकिड्ड कारोबार तथा व्यवसायसंग सम्बद्व अनुसन्धानमुलक,विश्लेषणात्मक तथा अन्य प्रकारका लेख,जानकारी,तथ्यांक प्रतिवेदन आदि सामाग्रीहरु संकलन गरी संकलित सामाग्रीहरु सदस्यहरुलाई उपलब्ध एवं वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।
  • ट. प्रचलित नेपाल ऐन,कानून बमोजिम ग्राहक तथा कर्जा कारोबार सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान गर्ने छ ।
  • ठ. बैंकिड्ड क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सीप,क्षमता,दक्षता तथा ज्ञान अभिवृद्वि गर्नका लागि समय समयमा तालिम,गोष्ठी,सम्मेलन,सेमिनार आदिको आयोजना गर्ने र सोको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।
  • ड जनसाधरणका बीचमा बैंिकड्ड कारोवार एवं सेवाको सम्बन्धमा सकरात्मक धारणाको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यहरु गर्ने छ ।
  • ढ. संस्थाका विभिन्न उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन एवं परिपूर्ति गर्न आवश्यक आर्थिक श्रोतका लागि सदस्यता शुल्क, विभिन्न जानकारी तथा सूचना उपलब्ध गराए वापत ग्राहक शुल्क ९क्गदकअचष्उतष्यल ँभभ० तथा विभिन्न राष्ट्रिय,अन्तराष्ट्रिय संघ,संस्था निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने साथै संस्थाबाट सञ्चालित कार्य#2325;्रम एबं सुविधाहरुमा सहभागी हुने व्यक्ति तथा संघ,संस्था,निकायबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
  • ण. माथि उल्लेखित उद्देश्यहरु परिपूर्ति गर्नका लागि वा सो को परिपूरक हुने खालका अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही गर्ने छ ।