Development Bankers Association, Nepal, DBAN, development, bankers, association, nepal, dban, development bank, bikash bank, bank of nepal, bank in nepal, best bank, development bank of nepal, nari bishesh saving account, triveni bal bachat account, normal saving account, bishesh saving account, nari saving account, call deposit account, current account, fixed account, forex, stocks, mobile banking, atm services, remittance services
Latest News & Notices

सदस्यता

सदस्यताको प्रकार र शुल्क ः

यस संस्थाको सदस्यता संस्थापक, संस्थागत गरी दुई प्रकारको हुने छ । सदस्यताको लागि आवेदन प्राप्त भएपछि उपरोक्त आवेदन कार्य समितिमा पेश गरिने छ । कार्य समितिले सदस्यता दिने निर्णय गरेपछि सदस्यता प्रदान गरिनेबारे पत्र लेखी सूचित गरिने छ । उक्त सूचना प्राप्त भएको १५ दिन भित्र सदस्यता वापत बुझाउनु पर्ने सम्पुर्ण शुल्क प्राप्त भएपछि मात्र सदस्यता प्रदान गरिने छ । तर संस्था दर्ताको समयमा संस्थापक सदस्यको हकमा उपरोक्त प्रकृया लागु हुने छैन ।

क) संस्थापक सदस्यः

यो विधान स्वीकृत हुदाका बखत यस विधानमा हस्ताक्षर गर्ने डेभलपमेण्ट बैंकहरु संस्थापक सदस्य मानिने छन् ।

ख) साधारण सदस्यः

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त डेभलपमेण्ट बैंकहरु यस विधान अन्तर्गत संस्थागत सदस्य बन्न सक्ने छन् । यी संस्थागत सदस्यहरुबाट प्रवेश शुल्क बापत रु. ३५०००।–(पैंतीस हजार) लिइने छ । संस्थागत सदस्यहरुले वार्षिक नवीकरण शुल्क वापत राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. ३५,०००।– ( पैंतीस हजार), दश जिल्ले विकास बैंकहरुलाई रु २५,०००÷— (पच्चिस हजार), तीन जिल्ले बैंकहरुलाई रु २०,००० (बीसहजार) र एक जिल्ले विकास बैंकहरुलाई रु.१५,०००÷— (पन्ध्र हजार) हुनेछ ।

सदस्यको योग्यता र प्रतिनिधी मुकररः

 • क. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोवार गर्न इजाजत पत्र पाएका डेभलपमेण्ट बैंकहरु यस विधान अन्तर्गत संस्थागत सदस्यका लागि योग्य मानिने छन् ।
 • ख. कुनै पनि सदस्य संस्थाले प्रतिनिधि मुकरर गर्दा उक्त संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई मुकरर गर्नु पर्नेछ । उक्त बमोजिम प्रतिनिधि मुकरर गरिएको नपाइएमा त्यस्ता प्रतिनिधिलाई मान्यता दिने छैन ।
 • ग. कुनै पनि सदस्य संस्थाले मुकरर गरेको प्रतिनिधि उक्त संस्थाको नोकरीबाट स्थानान्तरण भएमा,राजिनामा दिएमा,सेवा निवृत्त भएमा वा अन्य कुनै पनि कारणले गर्दा आफ्नो नोकरीबाट हटेमा उक्त कुराको जानकारी लिखत रुपमा सदस्य संस्थाले तुरुन्त यस संस्थालाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि संस्थाले निजलाई प्रतिनिधिकोे रुपमा मान्यता दिने छैन ।
 • सदस्यताको नवीकरण र समाप्ती ः

  • क. संस्थालाई बुझाउनु पर्ने सदस्यता शुल्क वा अन्य शुल्क म्याद भित्र नबुझाएमा सदस्यता समाप्ती हुनेछ तर,उपरोक्त शुल्क बुझाउन ढिलाई भएकोमा सोको उचित तथा पर्याप्त कारण खुलाई संस्थामा आवेदन गरी कार्य समितिलाई उक्त कारणहरु उचित तथा पर्याप्त छ भन्ने लागेमा कार्य समितिको निर्णयानुसार सदस्यता पुनः कायम गर्न सकिने छ ।
  • ख. सदस्यता प्राप्त गर्ने संस्था विघटन वा खारेजी भएमा वा संस्थाको कारोवारको उद्देश्य तथा प्रकृतिमा परिवर्तन भएमा वा अन्य संस्थामा गाभिन गएमा ।
  • ग. संस्थाको उद्देश्य विपरित कार्य गरे वा यस विधानको उल्लंघन गरे वापत वा अन्य कुनै कारणले गर्दा गणपुरक संख्या पुगेको साधारण सभाको बहुमत निर्णयले कुनै सदस्यलाई सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेमा । तर,यसरी निष्काशन गर्नु अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
  • घ. सदस्यता प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ (तीन) महिना भित्र नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।
  • ङ. तोकेको म्याद भित्र नवीकरण नगरेमा प्रत्येक महिनाको रु.२००र०० का दरले थप शुल्क सहित नवीकरण शुल्क चुक्ता गरी नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।