Development Bankers Association, Nepal, DBAN, development, bankers, association, nepal, dban, development bank, bikash bank, bank of nepal, bank in nepal, best bank, development bank of nepal, nari bishesh saving account, triveni bal bachat account, normal saving account, bishesh saving account, nari saving account, call deposit account, current account, fixed account, forex, stocks, mobile banking, atm services, remittance services
Latest News & Notices

आर्थिक प्रबन्ध

कोषः

संस्थाको सम्पुर्ण चलअचल सम्पति रहेको एउटा कोष हुनेछ, जसको लेखा प्रचलित कानूनको ढाँचामा अद्यावधिक राखिन्छ ।

आर्थिक स्रोतः

संस्थाको आर्थिक स्रोत देहाय बमोजिम हुनेछः

  • क) सदस्यता प्रवेश शुल्क तथा नविकरण शुल्क ।
  • ख) विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबाट प्राप्त दान, उपाहार, अनुदान, सहयोग आदी ।
  • ग) बैदेशीक सहायता वा अनुदान लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिइनेछ ।
  • घ. संस्थाले सञ्चालन गर्ने कुनै कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम ।

बैँक खाताको सञ्चालनः

संस्थाको नाममा अध्यक्ष वा महासचिवमध्ये एक र कोषाध्यक्ष अनिवार्य गरी २ (दुइ) जनाको संयुक्त दस्तखतमा मान्यता प्राप्त स्थानीय बैँकमा खाता सञ्चालन गरिनेछ ।

लेखापरिक्षणः

हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ५ महिना भित्र लेखा परीक्षकद्वारा संस्थाको लेखा परीक्षण गराई सो को प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ ।