Development Bankers Association, Nepal, DBAN, development, bankers, association, nepal, dban, development bank, bikash bank, bank of nepal, bank in nepal, best bank, development bank of nepal, nari bishesh saving account, triveni bal bachat account, normal saving account, bishesh saving account, nari saving account, call deposit account, current account, fixed account, forex, stocks, mobile banking, atm services, remittance services
Latest News & Notices

पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार

अध्यक्षः
 • क) समिति र सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने ।
 • ख) निर्णायक मत दिने ।
 • ग) संस्थाको तर्फाट प्रतिनिधित्व गर्ने वा प्रतिनिधि तोक्ने ।
 • घ) संस्थाको नेतृत्व लिने ।
 • ङ) आवश्यकता अनुसार बैठकहरु बोलाउन महासचिवलाई निर्देशन दिने ।
 • च) अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई कामको बाडफाँड गर्ने ।
 • छ) अभिलेख प्रमाणित गर्ने ।
उपाध्यक्षः
 • क) अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने ।
 • ख) अध्यक्षले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ।
 • ग) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजको कार्य गर्ने ।
द्धितिय उपाध्यक्षः
 • क) अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने ।
 • ख) अध्यक्षले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ।
 • ग) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजको कार्य गर्ने ।
महासचिवः
 • क) संस्थाको सचिवालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने ।
 • ख) अध्यक्षको निर्देशनअनुसार बैठक, सभा बोलाउने ।
 • ग) अभिलेख सुरक्षित राख्ने ।
 • घ) अध्यक्षले दिएको अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने ।
 • ङ) वाषिर्क कार्य योजना तथा प्रगति प्रतिवेदन पूस्तुत गर्ने ।
सचिवः
 • क) महासचिवलाई सहयोग गर्ने ।
 • ख) अध्यक्षले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ।
 • ग) महासचिवको अनुपस्थितिमा निजको कार्य गर्ने ।
कोषाध्यक्षः
 • क) संस्थाको कोषको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने ।
 • ख) वाषिर्क आर्थिक प्रतिवदन प्रस्तुत गर्ने ।
 • ग) लेखा दुरुस्त राख्ने ।
 • घ) नियमित रुपमा वाषिर्क लेखा परिक्षण गराउने ।
 • ङ) संस्थाको कोषको अभिवृद्धिकालागी आवश्यक कार्ययोजना बनाई महासचिव समक्ष पेश गर्ने ।
सदस्यः
 • क) समितिको बैठकमा सक्रिय सहभागी जनाउने ।
 • ख) संस्थाको कार्यमा रचनात्मक भूमिकाको निर्वाह गर्ने ।
राजीनामाः

अध्यक्षले उपाध्यक्षमार्फ र अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले अध्यक्षमार्फ दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।